Jaarrekening

Na afloop van elk kalenderjaar dient er een jaarrekening opgesteld te worden. Hierin wordt een balans en een winst- en verliesrekening met toelichting opgenomen.
Bij een BV moet de jaarrekening aan wettelijke inrichtingsvereisten voldoen. Bij een eenmanszaak of een vennootschap onder firma worden deze inrichtingsvereisten ook gevolgd,
maar wordt zoveel mogelijk geprobeerd om de informatie aan te passen aan de informatiebehoefte van de ondernemer.

Wanneer de onderneming een besloten vennootschap (BV), een naamloze vennootschap (NV) of coöperatie is, dan is er de wettelijke verplichting tot publicatie van de jaarstukken bij de Kamer van Koophandel.
Afhankelijk van de omvang van de onderneming hoeft niet de hele jaarrekening gepubliceerd te worden.